Aanpak Top1000
Fotografie: Stacii Samidin
De top1000 is een aanpak van de gemeente Amsterdam waarin jongeren die high-impact crimes plegen langdurig begeleid worden door regisseurs, dat zijn mensen afkomstig van instanties waar de jongeren mee te maken krijgen. Denk aan: politie, justitie, openbaar ministerie en de reclassering. Hoe bouw je een vertrouwensband op met personen uit de Top1000-aanpak? En hoe zorg je ervoor dat die vertrouwensrelatie ook kan leiden tot structurele veranderingen zodat herhaling of terugval in de criminaliteit niet langer een optie is? De Credible Messengers van ADAMAS werden gekoppeld aan de regisseurs van de Top1000, liepen met elkaar mee en reflecteerde op elkaars aanpak.

Credible Messengers werden gekoppeld aan de regisseurs van de Top1000. Ze hebben met elkaar meegelopen in de wijken om daar de stichtingen die er al werkzaam zijn, de jongeren en de problematiek met elkaar te bespreken. Dat heeft geleid tot nieuwe, krachtige samenwerkingen en tot nieuwe inzichten over hoe om te gaan met wapenbezit en wapengeweld.

Een van de belangrijke uitkomsten van deze sessies was dat veel regisseurs voornamelijk bewegen binnen de formele structuren, maar dat vaak contact met de informele netwerken in de wijken zelf tot veel snellere oplossingen kan leiden om de angel uit een conflict tussen jongeren te kunnen halen. Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg van de Gemeente Amsterdam wil nu onderzoeken hoe dit contact tussen de formele en informele netwerken structureler kan worden opgezet, waarin Credible Messengers een belangrijke brugfunctie zullen gaan innemen.